Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van FORMA BV, gevestigd te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 34 bus 00.01, met ondernemingsnummer 0810.927.126.

 

De voorwaarden zijn opgenomen op de bestelbonnen, facturen en op de internetsite van FORMA BV, nl. www.formabv.be

 

Door het bevestigen van een opdracht geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

Afwijkingen van deze voorwaarden en algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of aan de opdrachtgever verbinden FORMA BV niet, tenzij schriftelijk door FORMA BV aanvaard.

 

FORMA BV behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

 

2. Aanbiedingen

Aanbiedingen en prijsopgaven van FORMA BV zijn vrijblijvend en gelden gedurende twee maanden na dagtekening, tenzij anders aangegeven. De prijzen in deze aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

Tenzij anders overeengekomen, maken, in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld materiaal- en analysekosten van metingen, kosten van derden, enz. geen deel uit van de FORMA BV aanbieding en prijsopgave, en worden apart aangeduid en aangerekend.

 

Voor overuren ’s avonds bovenop 8H per dag wordt 150% gefactureerd van het basisbedrag in de offerte, alsook voor uren op zaterdag. Voor prestaties op zon- en feestdagen wordt 200% gefactureerd van het basisbedrag.

 

3. Opdrachten

FORMA BV dient de opdracht slechts uit te voeren, hetzij nadat de opdrachtgever de aanbieding per brief of per e-mail gericht aan [email protected] heeft bevestigd. Een telefonische opdracht komt tot stand na bevestiging per brief of per e-mail door FORMA BV aan de opdrachtgever.

 

FORMA BV is slechts gehouden de werkzaamheden tegen een welbepaald tijdstip te volbrengen, indien zij zich daartoe uitdrukkelijk heeft verplicht.

 

4. Wijziging opdracht

Iedere wijziging van de opdracht dient schriftelijk aan FORMA BV te worden meegedeeld of, in geval van mondelinge wijziging, schriftelijk te worden bevestigd.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FORMA BV de opdrachtgever hierover inlichten, vóór de uitvoering ervan, tenzij anders overeengekomen.

 

Indien de wijziging zou leiden tot een vermindering van werkzaamheden van FORMA, dan kan FORMA BV hiervoor een vergoeding aanrekenen die minstens 50% bedraagt van de voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding.

 

Indien de wijziging zou leiden tot hogere kosten, dan zal FORMA BV deze kosten extra in rekening brengen.

 

Indien de wijziging van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloedt, zal FORMA BV de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

5. Annulering opdracht

De opdrachtgever kan de opdracht annuleren op voorwaarde dat FORMA BV de schriftelijke mededeling (per brief, e-mail of fax) van de annulering minstens 3 weken voor de geplande start van de uitvoering van de opdracht ontvangt.

 

De annulering is slechts geldig wanneer de opdrachtgever een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt van FORMA BV, met vermelding van de aanvaarding van de annulering.

 

Bij annulering van de opdracht binnen de 3 weken voor de geplande start van de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever het volledige bedrag, zoals schriftelijk is overeengekomen, verschuldigd.

 

6. Uitvoering opdracht

FORMA BV zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit geschiedt met het in acht nemen van de op het ogenblijk van de uitvoering bekende stand der wetenschap.

 

FORMA BV bepaalt de wijze waarop en de methode en apparatuur waarmee de werkzaamheden van FORMA BV worden uitgevoerd. Indien FORMA BV in dit verband verzoeken of instructies van de opdrachtgever opvolgt, is FORMA BV volledig ontslagen van verantwoordelijkheid voor die keuze, zonder dat dit voor FORMA BV enige de verplichting meebrengt om de opdrachtgever op eventuele gevolgen van die keuze te wijzen.

 

FORMA BV kan te allen tijde de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk, onder eigen verantwoordelijkheid, door derden laten uitvoeren.

 

De opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan FORMA BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FORMA BV verstrekken.

 

Indien FORMA BV niet tijdig over deze gegevens beschikt, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

FORMA BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van het feit dat FORMA BV rekening heeft gehouden met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

7. Geheimhouding – opdrachten voor andere opdrachtgevers

FORMA BV zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie en de resultaten van de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk behandelen en zal deze niet ter kennis brengen van derden tenzij zij hiertoe wordt verplicht ingevolge een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel.

 

FORMA BV zal derden, aan wie zij de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk zou toevertrouwen, tot geheimhouding verplichten. FORMA BV is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden.

 

FORMA BV heeft wel het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden, waarbij FORMA BV er voor zorg draagt dat de identiteit van de opdrachtgever niet kenbaar is.

 

FORMA BV zal steeds gerechtigd zijn gelijkaardige werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

 

De opdrachtgever zal alle informatie omtrent FORMA BV of de werkwijzen van FORMA BV waarvan hij kennis krijgt naar aanleiding van de opdracht, vertrouwelijk behandelen.

 

De opdrachtgever stemt ermee in, door het toevertrouwen van de opdracht aan FORMA BV, dat FORMA BV de naam en logo van de opdrachtgever mag opnemen in haar referentielijst, tenzij anders overeengekomen.

 

8. Intellectueel eigendom

Alle door FORMA BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, handleidingen, overeenkomsten, ontwerpen, templates, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van de opdrachtgever en mogen door de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van FORMA BV niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

9. Personeel

De opdrachtgever stemt ermee in geen personeelsleden van FORMA BV in dienst te nemen of een functie binnen haar organisatie aan te bieden zonder toestemming van FORMA BV. Dit geldt zowel als werknemer in dienst als in de hoedanigheid van zelfstandige. Indien dit toch gebeurt, is de opdrachtgever verplicht een schadevergoeding te betalen ten belope van één bruto jaarloon van het betrokken personeelslid met een minimum van €50.000,00.

 

10. Overmacht en aansprakelijkheid

Als overmacht gelden alle omstandigheden, onafhankelijk van de wil van FORMA BV, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht zowel blijvend als tijdelijk onredelijk of onmogelijk is.

 

Gevallen van overmacht zijn bijvoorbeeld, zonder dat deze opsomming exhaustief is: stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, … In geval van overmacht is FORMA BV niet gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Indien FORMA BV aansprakelijk is voor rechtstreekse schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de overeengekomen prijs voor het uitvoeren van de opdracht. Indien een opdracht langer dan 6 maanden duurt, is de aansprakelijkheid van FORMA BV beperkt tot het totale bedrag verschuldigd over een termijn van 6 maanden met een maximum bedrag van 50.000,- Euro.

 

FORMA BV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

 

Bij schade, verlies en dergelijke welke toegebracht wordt aan goederen van of ingehuurd door FORMA, verklaart de opdrachtgever de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan.

11. Betaling

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na de datum van de factuur.

 

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Voorts is FORMA BV gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te vorderen.

 

In zoverre de opdrachtgever in gebreke blijft om openstaande bedragen aan FORMA BV te betalen, kan FORMA BV de uitvoering van de opdracht opschorten tot wanneer alle verschuldigde bedragen, inclusief de intresten en forfaitaire vergoeding, betaald zijn.

 

12. Varia

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

 

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een bepaling door FORMA BV houdt geen afstand van enig recht in.

13. Toepasselijk recht, geschillen

Op de overeenkomsten met FORMA BV is Belgisch recht van toepassing.

 

Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.